• Published 2018

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

@inproceedings{S2018ThTC,
  title={Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc},
  author={văn thư Sở},
  year={2018}
}
Trinh tự thực hiệnBước 1. Người yeu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trinh bản chinh hoặc bản sao co ...