Thượng kinh ký sự Lê Hữu Trác

@inproceedings{Trc2002ThngKK,
  title={Thượng kinh k{\'y} sự L{\^e} Hữu Tr{\'a}c},
  author={Hải Thượng L{\~a}n {\^O}ng L{\^e} Hữu Tr{\'a}c},
  year={2002}
}