Thông báo Kết quả tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi ...

@inproceedings{Khnh2018ThngBK,
  title={Th{\^o}ng b{\'a}o Kết quả tổ chức ra qu{\^a}n tổng vệ sinh m{\^o}i ...},
  author={Ph{\`o}ng Gd Đt Y{\^e}n Kh{\'a}nh},
  year={2018}
}
Thong bao Kết quả tổ chức ra quân tổng vệ sinh moi trường, chỉnh trang đo thị  của Nganh Giao dục huyện Yen Khanh