Thôn Đông Sơn, xã Sơn Bằng long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

@inproceedings{tr2017ThnS,
  title={Th{\^o}n Đ{\^o}ng Sơn, x{\~a} Sơn Bằng long trọng tổ chức Ng{\`a}y hội Đại đo{\`a}n kết to{\`a}n d{\^a}n},
  author={hệ thống Quản trị},
  year={2017}
}
Ngay 12/11/2017, thon Đong Sơn, xa Sơn Bằng long trọng tổ chức Ngay hội đại đoan kết toan dân. Về dự lễ co đồng chi Phan Xuân Lý, Trưởng Phong Tai chinh- Kế hoạch, đồng chi Nguyễn Văn Thảo, Pho Chủ tịch Hội CCB huyện, đồng chi Le Thị Kim Nhung, Trưởng phong Lao động - TBXH huyện.