• Geography
  • Published 1996

Thành phố Hồ Chí Minh qua các số liệu thống kê = Ho Chi Minh City by statistic data

@inproceedings{Ke1996ThnhPH,
  title={Th{\`a}nh phố Hồ Ch{\'i} Minh qua c{\'a}c số liệu thống k{\^e} = Ho Chi Minh City by statistic data},
  author={H Ke},
  year={1996}
}