TWICE STABILIZED CHALCOGENONIUM YLIDES

@inproceedings{Sadekov1981TWICESC,
  title={TWICE STABILIZED CHALCOGENONIUM YLIDES},
  author={Igor D. Sadekov and Vladimir I. Minkin and Victor V. Semenov and Svyatoslav A. Shevelev},
  year={1981}
}