TRAFFIC FLOW AT A SIGNAL CONTROLLED T-SHAPED INTERSECTION

@inproceedings{Ding2010TRAFFICFA,
  title={TRAFFIC FLOW AT A SIGNAL CONTROLLED T-SHAPED INTERSECTION},
  author={Zhong-Jun Ding and Xiao-Yan Sun and Run-Ran Liu and Qiao-ming Wang and Bing-Hong Wang},
  year={2010}
}