Corpus ID: 199597060

THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN pCB301-Xbxs14-ELP VÀ BIỂU HIỆN GEN Xbxs14 MÃ HÓA XYLAN 1,4-BETA XYLOSIDASE TỪ VI SINH VẬT RUỘT MỐI Coptotermes gestroi TRONG CÂY THUỐC LÁ Nicotiana benthamiana

@inproceedings{Th2017THIETKV,
  title={THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN pCB301-Xbxs14-ELP VÀ BIỂU HIỆN GEN Xbxs14 MÃ HÓA XYLAN 1,4-BETA XYLOSIDASE TỪ VI SINH VẬT RUỘT MỐI Coptotermes gestroi TRONG CÂY THUỐC LÁ Nicotiana benthamiana},
  author={Nguyễn Minh Thư and N. T. Duyen and Do Thi Thanh Huyen and H. T. Thương and P. B. Ngoc and C. H{\`a} and Trương Nam Hải},
  year={2017}
}
TÓM TẮT: Enzyme xylan 1,4--xylosidase (EC.3.2.1.37) là một trong những enzyme quan trọng, quyết định đến hiệu suất phân giải xylan ở thành tế bào thực vật thành đường đơn xylose, vì vậy, rất có ý nghĩa trong chuyển hóa sinh khối thực vật. Trong nghiên cứu này, gen mã hóa cho enzyme xylan 1,4--xylosidase của vi sinh vật (Xbxs14) trong ruột mối Coptotermes gestroi được tách dòng thành công trong vector tái tổ hợp pBT. Sau đó gen được ghép nối và dung hợp với 100 gốc ELP (elastin like… CONTINUE READING

References

SHOWING 1-10 OF 25 REFERENCES
Characterization of a Novel β-Xylosidase, XylC, from Thermoanaerobacterium saccharolyticum JW/SL-YS485
  • 56
  • PDF
High levels of β-xylosidase in Thermomyces lanuginosus: potential use for saccharification
  • 12
Screening of thermotolerant and thermophilic fungi aiming β-xylosidase and arabinanase production
  • 9
  • PDF
Agrobacterium tumefaciens responses to plant-derived signaling molecules
  • 74
  • PDF