TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG THUỐC CỦA SALMONELLA SPP PHÂN LẬP TỪ VỊT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

@inproceedings{cs2013TNHHN,
  title={T{\`I}NH H{\`I}NH NHIỄM V{\`A} MỨC ĐỘ KH{\'A}NG THUỐC CỦA SALMONELLA SPP PH{\^A}N LẬP TỪ VỊT V{\`A} M{\^O}I TRƯỜNG NU{\^O}I TẠI TH{\`A}NH PHỐ CẦN THƠ},
  author={Hiền v{\`a} cs and Nguyễn Văn Đức},
  year={2013}
}

From This Paper

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…