Corpus ID: 155045916

System SORB - pierwszy polski system RTGS*

@inproceedings{Tochmaski2003SystemS,
 title={System SORB - pierwszy polski system RTGS*},
 author={Adam Tochmański},
 year={2003}
}
 • Adam Tochmański
 • Published 2003
 • Physics
 • W dniu 5 kwietnia 2003 r. min ∏a dziesiata rocznica uruchomienia zarowno systemu SYBIR, prowadzonego przez Krajowa Izb Rozliczeniowa SA (KIR SA), jak rownie systemu SORB (Systemu Obs∏ugi Rachunkow Bankow), prowadzonego przez Narodowy Bank Polski (NBP). System SORB by∏ pierwszym polskim systemem majacym podstawowe cechy systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, tj. systemem RTGS (ang. Real Time Gross Settlement). Zlecenia p∏atnicze sk∏adane przez banki by∏y bowiem realizowane w tym… CONTINUE READING
  2 Citations

  References

  SHOWING 1-9 OF 9 REFERENCES
  The process of managing change in payment and settlement systems in Poland. W: Managing change in payment systems. Bank for International Settlements
  • Policy Papers No
  • 1998
  Klepacz: Rozrachunek mi ́dzybankowy. Stan faktyczny i kierunek dostosowania do wymogów Unii Europejskiej
  • Warszawa
  • 1997
  zespo∏em): Transformacja bankowoÊci polskiej w latach 1988-1995
  • Studium monograficzno-porównawcze. Warszawa
  • 1997
  Paper based or automated clearing? – Poland’s perspective. Prezentacja podczas konferencji “Payment systems in Central and Eastern Europe
  • marzec
  • 1995
  Payment system in Poland. W: Payment systems in Western, Central and Eastern Countries
  • “De Pecunia”, vol. V No
  • 1993
  System Krajowej Izby Rozliczeniowej
  • Warszawa
  • 1993
  ̋yƒski: Rozliczenia mi ́dzybankowe – stan obecny i perspektywy. „Bank i Kredyt
  • 1993
  Izby rozliczeniowe w nowych strukturach bankowych
  • „Bank i Kredyt”
  • 1992