Symmetrical and asymmetrical (multi)branched truxene compounds: Structure and photophysical properties

@inproceedings{Yuan2012SymmetricalAA,
  title={Symmetrical and asymmetrical (multi)branched truxene compounds: Structure and photophysical properties},
  author={Mao-Sen Yuan and Qi Feng Wang and Wenji Wang and Tian-bao Li and Lin Ben Wang and Wei Jie Deng and Zhenting Du and Junru Wang},
  year={2012}
}