Corpus ID: 129609887

Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003 : en litteraturgenomgång

@inproceedings{Ulmanen2006SvenskSB,
  title={Svensk social barnav{\aa}rd ur ett k{\"o}nsperspektiv 1993-2003 : en litteraturgenomg{\aa}ng},
  author={Petra Ulmanen and Gunvor Andersson},
  year={2006}
}
Finns det skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem? Finns det skillnader i anmalningar och ansokningar till socialtjansten beroende pa om arendet avser en flicka eller en pojke? Gors det skillnader pa flickor och pojkar respektive modrar och fader i hur anmalningar och ansokningar hanteras eller nar insatser erbjuds? Gor man skillnad pa barnen utifran kon dar insatserna genomfors? Har insatserna olika resultat for flickor och pojkar? I denna litteraturoversikt av svensk social… Expand
Barnavårdskarriärer : En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård
Barnavardskarriarer : En studie av risktecken och insatser for unga vuxna som varit foremal for omfattande interventioner fran socialtjanst, skola och halso- och sjukvard
Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda ungdomshem
Den har rapporten ar baserad pa en etnografisk studie av hur etnicitet och kon tillskrivs betydelse pa SiS sarskilda ungdomshem. Syftet for rapporten ar att undersoka konstruktioner av etnicitet ocExpand
Särskilda ungdomshem och vårdkedjor