Surface and bulk contributions to the second-harmonic generation in B i 2 S e 3

@inproceedings{Shi2016SurfaceAB,
  title={Surface and bulk contributions to the second-harmonic generation in B i 2 S e 3},
  author={Hui Shi and Yu Xiang Zhang and Meng-Yu Yao and Fuhao Ji and Dong Qian and Shan Qiao and Yuen Ron Shen and Wei-tao Liu},
  year={2016}
}

Similar Papers

Loading similar papers…