Support Vector Machine for Classification Based on Fuzzy Training Data

@inproceedings{Ji2006SupportVM,
  title={Support Vector Machine for Classification Based on Fuzzy Training Data},
  author={Ai-bing Ji and Jia-hong Pang and Shu-Huan Li and Jian-Ping Sun},
  year={2006}
}