Subcutaneous cellular neurothekeoma: a pseudosarcomatous tumour.