[Studies on enterotoxin of Yersinia enterocolitica].

  • Eric Z. Yu
  • Published 1983 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Yu1983StudiesOE, title={[Studies on enterotoxin of Yersinia enterocolitica].}, author={Eric Z. Yu}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={1983}, volume={4 1}, pages={34-6} }