Spintbestrijding bij vruchtboomen

Proeven met bestrijding van her spint in e i toestand 82 Bestri jding van spint in zijn verdere ontwikkelingsstadia 89 Nevenwerkingen der gebruikte bes t r i jd ingsmidde len . . 91 De minerale oli~n en hun gebruik . . . . . . . . . . . 93 Samenvat t ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Lijst van vari~teiten, gevoelig voor Californische pap . . 96… CONTINUE READING