Small Bowel Insufflation for Capsule Endoscope: a Randomized Control Trial

@inproceedings{Cai2017SmallBI,
  title={Small Bowel Insufflation for Capsule Endoscope: a Randomized Control Trial},
  author={Shun Tian Cai and Zhong Yuan Li and Li Hua Peng and Shu Fang Wang and Yun Sheng Yang},
  year={2017}
}

Topics from this paper.