Slika 1. Općeniti Model Sustava Sa Eca Agentima

Abstract

Povijest ljudske težnje da komunikaciju na razini računalo – čovjek svede na prirodni govor seže još u 1966. godinu kada je njemački znanstvenik Joseph Weizenbaum prestavio ELIZU [1]. ELIZA je bila prvi tzv. chatterbot koji je putem tekst konzole komunicirao sa čovjekom. ELIZA je predstavljala Rogerian terapeuta i sa setom od 200 fraza koje su u većini slu… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics