Slezská Univerzita V Opavě

  • Milan Pobořil, K problematice reprezentacı, nulové křivosti
  • Published 2006

Abstract

of the Ph.D. Thesis May 2006 Geometry and Global Analysis Výsledky tvořı́cı́ disertačnı́ práci byly zı́skány během doktorského studia oboru Geometrie a globálnı́ analýza na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě v letech 2002–2006. Výzkum byl podporován projekty MSM 4781305904,MSM:J10/98:192400002 a GAČR 201/04/0538. Disertant: Mgr. Milan Pobořil… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics