Skyhawk Grid System

@inproceedings{Xiao2005SkyhawkGS,
  title={Skyhawk Grid System},
  author={Nong Xiao and Yingjie Zhao and Wei Fu},
  booktitle={APWeb},
  year={2005}
}