Simulation of oxide scale cracks in hot strip rolling

@inproceedings{Jiang2008SimulationOO,
  title={Simulation of oxide scale cracks in hot strip rolling},
  author={Zhengyi Jiang and Jiuyao Tang and A. Kiet Tieu and Dong Bin Wei},
  year={2008}
}

Similar Papers