Simulació de la fase tancada d’un MACI 4T decicle Otto

@inproceedings{Gascn2006SimulaciDL,
  title={Simulaci{\'o} de la fase tancada d’un MACI 4T decicle Otto},
  author={Xavier Vizcaino Gasc{\'o}n},
  year={2006}
}
En aquesta memoria es desenvolupa la fase de disseny i posterior comprovacio d’una simulacio d’un motor alternatiu de combustio interna. Concretament, es preten simular amb la maxima precisio la fase tancada d’un motor de cicle Otto. El software utilitzat per realitzar la simulacio es Matlab-Simulink. La simulacio es realitza per mitja de processar el senyal de posicio angular del cigonyal en sistemes de blocs. Cada un d’aquests te diferents entrades i sortides que es poden assimilar als… CONTINUE READING

Similar Papers