• Corpus ID: 190364374

SIMBOL-SOMBOL KASENIAN GOONG RÉNTÉNG DI DÉSA CISARUA KACAMATAN CISARUA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII: Ulikan Sémiotik

@inproceedings{Nandang2013SIMBOLSOMBOLKG,
  title={SIMBOL-SOMBOL KASENIAN GOONG R{\'E}NT{\'E}NG DI D{\'E}SA CISARUA KACAMATAN CISARUA KABUPAT{\'E}N SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII: Ulikan S{\'e}miotik},
  author={Usep Nandang},
  year={2013}
}
Penelitian ini berjudul “Simbol-simbol Kasenian Goong Renteng di Desa Cisarua Kacamatan Cisarua Kabupaten Sumedang pikeun Bahan Pangajaran Maca Kelas XII: Ulikan Semiotik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan membahas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kesenian Goong Renteng yang berada di Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. Cara yang digunakan untuk menganalisa nilai-nilai luhur tersebut yaitu menggunakan analisis semiotik. Melalui analisis ini, dapat…