Root disase fungi

Abstract

Hoowel hot laa ts to woord over doze kwostio nog niet is gozegd, is hot aannomelijk, da t do resisten~io togen Knolvoot in vole gevallon bepaa ld wordt door factoron, clio niots to makon hobbon met hot mostordolio-gehalto. Daa rnaas t k a n oen hoog mostordolie-gehal to ook rosistontio (bosehorming) to weog brengon. Men zou dus do rosistontio togen Knolvoot kunnen voroenigon mot oon laag gohalto ann mostordoho (goodo sm~ak van do melk). 0 m doze verondorstel l ing to tootson zou hot in te tessant zijn cons do smaak to ondorzooken van oon aan ta l stoppolknollonrasson, waarvan do rosistontio of va tbaarho id ~oldoendo bekond is.

DOI: 10.1007/BF01998270

Cite this paper

@article{Quanjer2005RootDF, title={Root disase fungi}, author={H. M. Quanjer}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2005}, volume={51}, pages={119-120} }