Reumatske Bolesti U Djece - per Aspera Ad Astra Pediatric Rheumatic Diseases - per Aspera Ad Astra

Abstract

Dječja reumatologija je relativno mlada i dinamična subspecijalistička struka koja se bavi dijagnostikom i intradisciplinarnim liječenjem sistemskih i mišićnokoštanih bolesti koje nastaju kao posljedica poremećaja u regulaciji imunološkog sustava, a najčešće razultiraju razvojem autoimunosti ili autoinfl amatorne reakcije te upalom. Postoje brojne razlike između djece i odraslih osoba koje boluju od reumatskih bolesti. Novija istraživanja pokazala su da se bolesti poput juvenilnog idiopatskog artritisa mogu ranije i preciznije dijagnosticirati korištenjem suvremenih metoda molekularne biologije i efi kasnije liječiti ranijom primjenom biološke terapije. S druge strane rano prepoznavanje različitih autoinfl amatornih bolesti je ključno za adekvatnu terapiju tih vrlo složenih stanja. Dakle, samo je pitanje vremena kada će moderne dijagnostičke metode molekularne biologije poput genetskog čipa radi određivanja “profi la” i biomarkera bolesnika postati dio rutinske prakse, a rana biološka terapija po modernim principima farmakogenomike, prilagođena za svakog bolesnika ponaosob, biti temelj svakodnevne kliničke prakse.

Extracted Key Phrases

5 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Harjaek2007ReumatskeBU, title={Reumatske Bolesti U Djece - per Aspera Ad Astra Pediatric Rheumatic Diseases - per Aspera Ad Astra}, author={Miroslav Harja{\vc}ek}, year={2007} }