Retraction: analysis of the TCR alpha and beta chain CDR3 spectratypes in the peripheral blood of patients with Systemic Lupus Erythematosus

Abstract

Email: Wei Luo luowei_421@163.com; Li Ma* maryhmz@126.com; Qian Wen wencaoxi@163.com; XinSheng Yao immunology@126.com; Na Wang nana198295@163.com; Hong-Yun Zou yijiaming2000@163.com; MingQian Zhou zmq@fimmu.com; Ying Lin feylin@scut.edu.cn; Zhen-Qiang Wu btzhqwu@scut.edu.cn; Xiao-Wei He davidxwhe@yahoo.com; Ju-Fang Wang jufwang@scut.edu.cn; Xiao-Ning Wang* xnwang@21cn.net * Corresponding authors

DOI: 10.1186/1740-2557-5-5

Extracted Key Phrases

Cite this paper

@article{Luo2008RetractionAO, title={Retraction: analysis of the TCR alpha and beta chain CDR3 spectratypes in the peripheral blood of patients with Systemic Lupus Erythematosus}, author={Wei Luo and Li Ma and Qian Wen and Xinsheng Yao and Na Li Wang and Hong-yun Zou and Ming-qian Zhou and Ying Lin and Zhen-qiang Wu and Xiao-Wei He and Ju-fang Wang and Xiao-Ning Wang}, journal={Journal of Autoimmune Diseases}, year={2008}, volume={5}, pages={5 - 5} }