Resonant Tunneling in an Aharonov-Bohm Ring with a Quantum Dot 著者

@inproceedings{Jian2017ResonantTI,
  title={Resonant Tunneling in an Aharonov-Bohm Ring with a Quantum Dot 著者},
  author={Wu Xue Jian and Gu Bing-Lin and Chen Hao and Duan Wenhui and Kawazoe Yoshiyuki},
  year={2017}
}