[Research progress on molecular biology of Eimeriina oocyst].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Li2005ResearchPO, title={[Research progress on molecular biology of Eimeriina oocyst].}, author={Kai Li and Ben-jiang Zhou and Zhaoqing Yang}, journal={Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Chinese journal of parasitology & parasitic diseases}, year={2005}, volume={23 3}, pages={178-81} }