Reforma, Prilagođen Je Ili Obnova Crkve

  • Germano Lalande
  • Published 2012

Abstract

U predgovoru prvom saborskom dokum entu biskupi su naveli sv rhu Sa­ bora n a koji su se okupili: porast kršćanskog života, 'bolje o tvaran je za potrebe -našeg vremena, i to o tvaranje institucija a ne samo pojedinaca, promicanje punog jedinstva te o tvaranje prema onima koji nisu kršćani ili uopće ne vjeruju. Postavljajući sebi ovaj široki program Sabor… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics