Reclamation of saline soil by rice cultivation in southern Xinjiang (Sinkiang).

@inproceedings{Li1980ReclamationOS,
  title={Reclamation of saline soil by rice cultivation in southern Xinjiang (Sinkiang).},
  author={L. Q. Li and Hong Zhou Dong and Zhong Q Wang},
  year={1980}
}