Reaction of picryl chloride with 3,5-dinitrotriazole: formation of 1-picryl-3-nitro-5-chloro-1,2,4-triazole and 1-picryl-3-nitro-1,2,4-triazol-5-one

@inproceedings{Sitzmann1978ReactionOP,
  title={Reaction of picryl chloride with 3,5-dinitrotriazole: formation of 1-picryl-3-nitro-5-chloro-1,2,4-triazole and 1-picryl-3-nitro-1,2,4-triazol-5-one},
  author={Michael E. Sitzmann},
  year={1978}
}