Przegląd badań nad jakością życia kobiet z osteoporozą Quality of Life of Women with Osteoporosis – Review of Literature

  • Katedra Pielęgniarstwa
  • Published 2009

Abstract

STRESZCZEnIE Osteoporoza jest układową chorobą kośćca, charakteryzująca się niską masą kostną i zaburzeniem mikro architektury tkanki kostnej, co prowadzi do osłabienia wytrzymałości mechanicznej kości i zwiększonej po datności na złamania. Ocena jakości życia chorych z osteoporozą dotyczy następujących dziedzin jakości życia: fizycznej, emo cjo nalnej, spo… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics