Proteolytické enzymy aktinomycetyStreptomyces griseus. III.

Abstract

Promytý mycel aktinomycety Streptomyces griseus tvoří proteasu při submersni inkubaci bud’ v destilované vodě nebo v přítomnosti zivin. Produkce enzymu probíhá pouze za vzdušněni a je inhibována 2,4-dinitrofenolem. Mycelium, inkubované v příomnosti 2,4-dinitrofenolu, autolysuje podstatně rychleji nez mycelium, inkubované v destilované vodě, i kdyz obsah proteasy je v přítomnosti dinitrofenolu podstatně nizší. Mycel, získaný odstředěním po 48 hod. kultivace na glukoso-peptonové půdě, tvoří při submersni inkubaci v destilované vodě podstatně více proteasy nez starší mycel. Krátkodobá produkce enzymu můze s výhodou doplňovat dlouhodobé pokusy, protoze je při ní snízena inaktivace proteasy na míru co nejmenší. Za technickou spolupráci děkuji Olze Civínové. Отмытый мицелий лучи стого грибка Streptomyces griseus обра зует протеазу при глубинн ой культивации как в дес тиллированной воде, т ак и в присутствии питател ьных веществ. Продукц ия энзима осуществляет ся только при аэрации и подавляется 2,4-динитро фенолом, в присутствии которо го мицелий подвергае тся автолизу значительно быстрее, чем в дестиллированн ой воде, хотя содержание протеазы в присутств ии 2,4-динитрофенола бывае т гораздо ниже. Мицелий, получае мый путем центрифуги рования 48-часовой культуры на г люкозопептонной среде, образует при гл убинной инкубации в дестиллированной во де гораздо больше протеазы, чем более ст арый мицелий. Краткос рочная продукция энзима мож ет служить удобным дополнением длительных опытов, та к как при ней инактивация протеаз ы снижается до минимума. On submerged incubation in distilled water or in the presence of nutrients, the washed mycelium of the actinomyces Streptomyces griseus forms a protease. The enzyme is produced only in conditions of aeration and is inhibited by 2,4-dinitrophenol. The mycelium incubated with 2,4-dinitrophenol autolyses far more rapidly than the mycelium incubated in distilled water, even though the protease content is considerably lower in the presence of dinitrophenol. The mycelium obtained by centrifugation after 48 hours’ culturing on a glucose-peptone medium forms considerably more protease than an older mycelium submerged in distilled water. The short-term production of the enzyme is useful for supplementing long-term experiments, because in this way inactivation of the protease is reduced to the lowest possible degree.

DOI: 10.1007/BF02892428

Cite this paper

@article{Chaloupka2008ProteolytickEA, title={Proteolytick{\'e} enzymy aktinomycetyStreptomyces griseus. III.}, author={Jiř{\'i} Chaloupka}, journal={{\vC}eskoslovensk{\'a} Mikrobiologie}, year={2008}, volume={1}, pages={241-246} }