[Progress on the study of disease burden and economic impact of next influenza pandemic].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Feng2007ProgressOT, title={[Progress on the study of disease burden and economic impact of next influenza pandemic].}, author={Lu-zhao Feng and HongJie Yu and Weizhong Yang}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={2007}, volume={28 4}, pages={405-7} }