Programska implementacija sistema za prikupljanje i obradu signala sa elektronskih kontrolnih jedinica u automobilskoj mreži

Abstract

Savremeni automobili mogu imati više desetina elektronskih kontrolnih jedinica (EKJ) koje izmedu sebe razmenjuju više stotina pa čak i hiljada različitih signala i poruka. Elektronske komponente medusobno komuniciraju putem mreža zasnovanih na protokolima kao što su CAN, FlexRay ili LIN. U ovom radu je opisano rešenje koje bazirano na tri modula koja se… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics