Prognostic value of lactate dehydrogenase in Chinese patients with newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma.

Abstract

To cite this article: Beihui Huang, Jin Lu, Xiaotao Wang, Yang Xiao, Ying Zhao, Hongming Huang, Junru Liu, Meilan Chen, Jingli Gu, Shiwen Yuan, Dong Zheng, Yonghua Li, Xiaojun Huang & Juan Li (2016): Prognostic value of lactate dehydrogenase in Chinese patients with newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma, Leukemia & Lymphoma, DOI: 10.1080… (More)
DOI: 10.1080/10428194.2016.1252975

Topics

2 Figures and Tables