Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

@article{Tu2017PhnTC,
  title={Ph{\^a}n t{\'i}ch c{\'a}c yếu tố ảnh hưởng đến {\'y} định khởi nghiệp kinh doanh của sinh vi{\^e}n Trường Đại học Kỹ thuật C{\^o}ng nghệ Cần Thơ},
  author={Phan Anh Tu and T. Q. Huy},
  journal={Can Tho University, Journal of Science},
  year={2017},
  volume={48},
  pages={96}
}
  • Phan Anh Tu, T. Q. Huy
  • Published 2017
  • Chemistry
  • Can Tho University, Journal of Science