Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ở Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

@inproceedings{Ha2018PhtTH,
  title={Ph{\'a}t triển hệ thống ti{\^e}u chuẩn quốc gia ở Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế},
  author={Ngo Ngoc Ha},
  year={2018}
}