• Corpus ID: 193928031

Perfil matemático del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB

@inproceedings{Adilln2012PerfilMD,
  title={Perfil matem{\'a}tico del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Econom{\'i}a y Empresa de la UB},
  author={Rom{\'a}n Adill{\'o}n and L. Termes Jorba and Pere Purroy S{\'a}nchez and Carmen Ribas Mar{\'i} and Antonio Tarr{\'i}o Reboredo},
  year={2012}
}
espanolEste documento analiza el nivel de conocimientos matematicos de los alumnos de nuevo ingreso a los grados de ADE y de Economia de la Universidad de Barcelona durante dos cursos. En las matematicas de primer curso de grado existe una divergencia entre el nivel real de conocimientos del alumno y el nivel de conocimientos que el profesor considera que tiene o que deberia tener. Las consecuencias de esta situacion se manifiestan en el rendimiento de los alumnos. Buscaremos una metodologia… 

Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matematiques als estudis universitaris de grau en l’ambit de l’economia i empresa, i ho fa a traves de l’analisi empirica de les

Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat

Ens proposem coneixer els motius que porten a que els alumnes de nou acces als graus d’Economia i Empresa tinguin un nivell de matematiques que sovint no es correspon amb el que haurien de tenir. Hem

Glossari matemàtic interactiu per als graus d’Economia i Empresa

En aquest treball presentem un glossari de termes matematics habitualment utilitzats en les assignatures de caire quantitatiu dels graus d’Economia i Empresa. El glossari esta constituit per

Avaluació online en grups grans: ACME a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB

El nombre d’estudiants matriculats als primers cursos a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB es molt elevat, aixo dificulta el seu seguiment de forma individualitzada i continua. En les