Corpus ID: 190330634

Pengintegrasian Bahan Sumber Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bestari di Sekolah-Sekolah Selangor, Malaysia

@inproceedings{Radzak2011PengintegrasianBS,
  title={Pengintegrasian Bahan Sumber Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bestari di Sekolah-Sekolah Selangor, Malaysia},
  author={Abdul Radzak and M. Fauzi},
  year={2011}
}
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengintegrasian bahan sumber digital (BSD) dalam kalangan guru yang telah menghadiri kursus pembestarian sekolah di Selangor. Kajian ini memfokuskan kepada lapan persoalan kajian. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik untuk mengukur tahap pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran serta hubungannya dengan tahap kewujudan kondisi Ely dalam persekitaran sekolah. Tahap pengintegrasian BSD dikaji daripada aspek… Expand