Pemetrexed (Alimta): a novel antifolate in the treatment of malignant pleural mesothelioma.