Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v předhusitském období

@inproceedings{Borovsk2002PatricitNR,
  title={Patrici{\'a}t nebo radn{\'i} vrstva? Kutn{\'a} Hora v předhusitsk{\'e}m obdob{\'i}},
  author={Tom{\'a}{\vs} Borovsk{\'y}},
  year={2002}
}