Parametric Runtime Verification of C Programs

@inproceedings{Chen2016ParametricRV,
  title={Parametric Runtime Verification of C Programs},
  author={Zhe Chen and Zhemin Wang and Yunlong Zhu and Hongwei Xi and Zhibin Yang},
  booktitle={TACAS},
  year={2016}
}