POTENTIAL MOBILITY OF CITIZENS

@inproceedings{Paramonova2017POTENTIALMO,
  title={POTENTIAL MOBILITY OF CITIZENS},
  author={Svetlana Pavlovna Paramonova and Vasiliy Nikolaevich Stegniy and Viktoria Dorofeevna Razinskaya and Yuriy Viktorovich Denisov},
  year={2017}
}