Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J. A. Questenberga vprvním desetiletí 18. století.In Jiřímu Vysloužilovi k 85.narozeninám.

@inproceedings{Pertkov2009PspvekKH,
  title={Př{\'i}spěvek k hudebn{\'i}mu provozu u hraběte J. A. Questenberga vprvn{\'i}m desetilet{\'i} 18. stolet{\'i}.In Jiř{\'i}mu Vyslou{\vz}ilovi k 85.narozenin{\'a}m.},
  author={Jana Perůtkov{\'a}},
  year={2009}
}
Hudebni život v palaci hraběte Questenberga v 1. desetileti 18. stoleti - nove poznatky a hypotezy o provaděni hudebně dramatických děl