Over de voorbeschiktheid der planten voor parasitaire ziekten

  • Paul Sorauer
  • Published 2008 in Tijdschrift Over Plantenziekten

Abstract

misschiea vaak, eenigszins eenzi~dig, war te reel gewicht hechten alleen aaa de ontwikkelingsgeschiedenis, de leefwijze en de rechtstreeksche bes{rij~ing derplantenparasieten, die als oorzaak van plantenziekten kunnen optreden. De verhandeling van Sorauer, welke hier volgt, is eene rede, door dezen geleerde op 9 Juli i902 gehouden in de groote gehoorzaal der Universiteit te Berlijn Men vindt haar afgedrukt in den (~ 12 ~ .Iahresbericht des Sonderausschusses fiir Pflanzeaschutz ~>, uitgegeven in de (( Arbeiten der deutschea Landwirtschaftsgesellschaft , . Het stuk is oader mijn toezicht vertaald door den heer A Schuttevaer, oud-leerling van de afdeeling Tuinbouwsehool der Rijksland bouwschoolteWageningen In her algemeen kan ik met de deakbeelden van den Duitschen geleerde volkomen meegaan ; wat enkele bijzonderhedenaangaat,ben ikeen andere meening toegedaan. In een volgend opstel hoop ik eenige opmerkingen over dit opstel ten beste te geven; maar ik acht her van groot belang, de lezers van dit Tijdschrift met den geheelen gedachtengang van den veteraan onder de phytopathologen bekend te maken.

DOI: 10.1007/BF02823963

Cite this paper

@article{Sorauer2008OverDV, title={Over de voorbeschiktheid der planten voor parasitaire ziekten}, author={Paul Sorauer}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2008}, volume={9}, pages={148-182} }