Over de activeering van de filtreerbare elementen van den tuberkelbacil door middel van inspuitingen met het aceton-extract van Kochsche bacillen

Abstract

Het is met een zekeren schroom, dat ik U de resultaten mededeel van de onderzoekingen, die ik verrichtte over de illtreerbare elementen van den tuberkelbacil; met schroom, omdat deze mededeeling weer een vermeerdering beteekent van den vrijwel onoverzienbaren s troom publicaties op dit gebied en met nog meer schroom, omdat de resultaten in geenen deele in… (More)
DOI: 10.1007/BF02059559

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics