Oväntade utdelningsförändringars påverkan på aktiekursen - Ett test av signaleringshypotesen på den svenska marknaden

@inproceedings{Lfberg2002OvntadeUP,
  title={Ov{\"a}ntade utdelningsf{\"o}r{\"a}ndringars p{\aa}verkan p{\aa} aktiekursen - Ett test av signaleringshypotesen p{\aa} den svenska marknaden},
  author={Erik L{\"o}fberg and Kristian Ford and Fredrik Lundeborg},
  year={2002}
}
Syfte: Foreliggande uppsats syftar till att studera hur ovantade utdelningsforandringar paverkar aktiekursen och darigenom testa signaleringshypotesen pa den svenska marknaden. Metod: Var studie baseras pa en event-studiemetod. De handelser som studeras utgors av att styrelsens forslag till utdelning kungors. For varje handelse mats den ovantade utdelningsforandringen och overavkastningen for bolagets aktie. Multipel linear regressionsanalys anvands for att mata sambandet mellan den ovantade… CONTINUE READING