Open Domain Short Text Conceptualization: A Generative + Descriptive Modeling Approach

@inproceedings{Song2015OpenDS,
  title={Open Domain Short Text Conceptualization: A Generative + Descriptive Modeling Approach},
  author={Yangqiu Song and Shusen Wang and Haixun Wang},
  booktitle={IJCAI},
  year={2015}
}